Les dades que ofereix la Generalitat de Catalunya són els resultats provisionals de les eleccions als consells comarcals. Correspon a les juntes electorals provincials realitzar els càlculs definitius i la proclamació d'electes (art. 20 i 21 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya).